Vedtægter for Gormklubben.

 

Hjemsted:

 

Furesø Kommune

 

1: Navn formål:

Stk. 1: Gormklubben v/ den til enhver siddende formand.

Stk. 2: 

Klubben´s formål er at varetage medlemmerne´s interesser.

At hjælpe medlems, i og udenfor for klubben´s område.

Samt at samarbejde bredt med andre klubber og foreninger m.m.

Stk. 3: Numre kan kun uddeles af kasseren/ formanden, og er gyldige når kontingent er betalt ved indmeldeles.

Stationsbetegnelsen skal, af medlemmerne anvendes under brug af walkien, når 2 gorm-stationer taler sammen.

Medlemmerne bør af egen interesse, gøre sig bekendt med P&t cirkulære af April 1985.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden.

§ 2: Generalforsamling:

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden Marts måned, og har følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Formanden´s beretning.

3: Fremlægges af regnskab, ved kasseren.

4: Valg af formand, ulige år

5: Valg af kasser, lige år.

6: Valg af bestyrelsesmedlem

7: Valg af 1 suppleant

8: Valg af revisor.

9: Indkomme forslag

10: Eventuelt.

Stk. 2: Generalforsamlingen er klubben´s øverste myndighed. Indkaldelse skal ske skriftligt, med mindst 14 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem kan medtage én skriftlig fuldmagt.

Afstemning sker skriftlig, hvis et medlem ønsker det.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af medlemmerne på ordinær, eller 2/3 af fremmødte på ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4:Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent betales 1 gang årligt forud. Mere end 1 måned i restance, medfører sletning.

Kontingent skal normalt betales i Januar.

Stk. 4a:

Man skal være medlem, mindst 3 måneder for at have stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 5: Klubben´s evt. Formue, gives i tilfælde af opløsning, til humanitære formål i Furesø Kommune.

§ 3: Ekstraordinær Generalforsamling:

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen, eller mindst 25 % af klubben´s medlemmer, skriftligt og med dagsorden fodrer dette.

§ 4: Bestyrelsen:

Stk. 1: Bestyrelsen består af, formand, kassere og 2 bestyrelsesmedlen.

Stk. 2: Der afholdes møde efter behov, og i øvrigt, når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden indkalder, eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formanden´s stemme afgørende.

Stk. 3: Ved evt. uenighed, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4: Kasseren skal føre et overskueligt regnskab, samt sørge for Revisorens godkendelse, seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Kasseren er forpligtiget til at fremlægge ajourført regnskab, til ALLE bestyrelsesmøder, og hvis Revisoren anmoder herom.

§ 5: Eksklusion:

Skt. 1: I særlige tilfælde kan medlemmer ekskluderes.

Kun skriftlige klager over medlemmer, vil blive behandlet af bestyrelsen.

En eksklusion kan prøves ved en ekstraordinær generalforsamling, seneste 14 dage efter.

Den ekskluderede skal have lov til at retfærdiggøre sig, dog uden stemmeret.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling D. 24 Marts 1981

Ændringer er vedtaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamling,

21 Marts 1985 – 21 Marts 1988 – 21 Marts 1991 - 20 Marts 1997 - 26 Marts 2012 - 10 Marts 2014 - 2 Marts 2015 og 5 Marts 2018